گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۵

 

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

شب تیز شد از آه جهانسوزم روز

شد روشنی و تیرگی از روز و شبم

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

منوچهری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

تاریک شد از مهر دل افروزم روز

شد تیره شب، از آه جگر سوزم روز

شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷

 

تاریک شد از هجر دل افروزم، روز

شب نیز شد از آه جهان سوزم، روز

شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شب است، نه روزم روز


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی