گنجور

وحدت کرمانشاهی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

یکتا و مقدس است خلاق ودود

از فیض وجود اوست امکان موجود

او واحد مطلق است و در ساحت او

کفر است اگر کنیم اظهار وجود

وحدت کرمانشاهی