گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶

 

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

در دست به از تخت فریدون صد بار

خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

خیام