گنجور

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵

 

در مرد چو بد نگه کنی زن بینی

حق باطل و نیکخواه دشمن بینی

نقش خود تست هر چه در من بینی

با شمع درآ که خانه روشن بینی

سعدی شیرازی