گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۱

 

گردون که بد و نیک رقم می‌سازد

آن را که دنی‌ست، محترم می‌سازد

از روز ازل سفله‌نوازست، آری

طاووس ز دم چتر و علم می‌سازد

قدسی مشهدی
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴ - اسبیات

 

اسپی دارم که دم علم می سازد

زین را ز پشت بر شکم می سازد

بوداست مگر به اسپ شطرنج یکی

از دور پیاده دیده رم می سازد

سیدای نسفی