گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۲

 

هم بیخوشی خمر توان برد بسر

هم بیطرب ز مر توان برد بسر

خوشباش گرت حال بد است ار نیکست

هم عاقبت الامر توان برد بسر

ابن یمین