گنجور

عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۷۷

 

بلبل همی سرآید چون بارید

قالوس و قفل رومی و جالینوس

عنصری بلخی