گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۱

 

گاهی نخود سبزی هر دیگ شوی

گه در ته جوی این و آن ریگ شوی

بر معرفتت بگو چه خواهد افزود

گیرم که تو نیز خواجه ... شوی

قدسی مشهدی