گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۵

 

ای عشق به درد تو سری می‌باید

صید تو ز من قوی‌تری می‌باید

من مرغ به یک شعله کبابم بگذار

کین آتش را سمندری می‌باید

ابوسعید ابوالخیر
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۴

 

در روی جوانان نظری می‌باید

اما نظری و گذری می‌باید

مردی که در این راه نلغزد به هوس

ثابت‌قدمی راهبری می‌باید

اهلی شیرازی