گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

در خاک بجستمت چو خور یافتمت

بسیار عزیزتر ز زر یافتمت

جایی اگر امروز خبر یافتمت

جان تو که نیک عشوه گر یافتمت

سنایی غزنوی