گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

 

ای خواجه سخن زیر و زبر می‌گویی

امروز بسی ز دی بتر می‌گویی

گفتی که به علم مرده را زنده کند

عیسی نکند آنچ تو خر می‌گویی

ظهیر فاریابی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴

 

گفتم که: لبت، گفت: شکر می‌گویی

گفتم که: رخت، گفت: قمر می‌گویی

گفتم که: شنیدم که دهانی داری

گفتا که: ز دیده گو، اگر می‌گویی

اوحدی مراغه‌ای