گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

زر در قدمت ریزم و حیفم ناید

تر در قدمت ریزم و حیفم ناید

گر دل طلبی، خون کنم و از ره چشم

سر در قدمت ریزم و حیفم ناید

اوحدی مراغه‌ای