گنجور

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

کس خوبتر از تودر جهان ممکن نیست

بس خوبتر از تو در جهان ممکن نیست

گر خوبی ماه پیکران بد مهریست

پس خوبتر از تو در جهان ممکن نیست

کمال خجندی