گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

ای دل ز جهان بجز حقایق مطلب

آسان گذران ره مضایق مطلب

بیرون ز دهان و از میان صنمی

جز خرده مگیر و جز دقایق مطلب

ابن یمین