گنجور

اشعار مشابه

 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

کردم همه عمر آنچه نمی باید کرد

از کرده او حذر نمی شاید کرد

امروز چنینم و ندانم فردا

تا با من بیچاره چه فرماید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السابع: فی خصال الحمیده عن العقل و العلم و ما یحذو جذو هذا النمط » شمارهٔ ۴۰

 

زین گونه که نعمت تو فرماید کرد

هر لحظه هزار شکر می باید کرد

بر هر مویی هزار نعمت دارم

آن شکر بدین زمان کجا شاید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی