گنجور

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۲ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

روزیکه به پرده جز تو ای تو نبود

درخلوت قدس کس بجای تو نبود

منظور حق از آینه پردازی صنع

جز جلوۀ روی حق نمای تو نبود

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۴ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

در بزم دنی که جز خدای تو نبود

نامی ز وجود ما سوای تو نبود

دو گوش نبی گواه صدقند مرا

کاندر پس پرده جز صدای تو نبود

نیر تبریزی