گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

کیوان چو قران به برج خاکی افگند

زاحداث، زمانه را به پاکی افگند

اجلال تو را ضوء سِماکی افگند

اعدای تو را سوی مغاکی افگند

ناصرخسرو قبادیانی