گنجور

عنصری » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

 

بر لاله ز مشگ زلف را گاه زدی

وز شب دو هزار حلقه بر ماه زدی

بر غالیه ای ماه رهی راه زدی

وین راه بدان دو زلف کوتاه زدی

عنصری
 
 
sunny dark_mode