گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۵۶

 

زد شعله به دل آتش پنهانی من

زاندازه گذشت محنت جانی من

معذورم اگر سخن پریشان افتاد

معلوم شود مگر پریشانی من

ابوسعید ابوالخیر
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۹

 

مقدور نشد ز دامن افشانی من

در جامهٔ زندگی، تن آسانی من

بر قامت کبریای آزادگیم

کوتاهی کرد، دلق عریانی من

حزین لاهیجی