گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

کس نتواند ز بد رهانید مرا

زیرا ثقت الملک برانید مرا

از رنج عدو باز رهانید مرا

وز خاک بر آسمان رسانید مرا

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

کس نتواند ز بد رهانید مرا

زیرا ثقت الملک برانید مرا

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

از رنج عدو باز رهانید مرا

وز خاک بر آسمان رسانید مرا

مسعود سعد سلمان
 
 
sunny dark_mode