گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۳

 

پیش از توغم در نهان من بود

سودای تو مغز استخوان من بود

در وقت گشایش زبان نام تو بود

اوّل سخنی که در زبان من بود

کمال‌الدین اسماعیل