گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

 

مرغی که نوای درد راند عشق است

پیکی که زبان غیب داند عشق است

هستی که به نیستیت خواند عشق است

و آنچ از تو تو را باز رهاند عشق است

خاقانی شروانی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است

لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است

عراقی