گنجور

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » ملحقات » شمارهٔ ۱

 

داوود شها گرت به فرمان باد است

مغرور مشو که حاصل آن باد است

رو ملک ابد طلب که نزدیک خرد

تا ملک ابد ملک سلیمان باد است

نجم‌الدین رازی