گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

 

چون لطف سماع هست جامی کم گیر

چون کار طرب بپخت خامی کم گیر

با لفظ خوش تو چه حاجت به شراب؟

با سحر حلال تو حرامی کم گیر

مجیرالدین بیلقانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۵

 

گر لاله بشد، سیاه کامی کم گیر

ور نیست بنفشه، تیره فامی کم گیر

آنجا که رخ تو باشد ار گل نبود

از بزم طرب شکسته جامی کم گیر

کمال‌الدین اسماعیل