گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸

 

آنکس که ز عابدی در ایام شراب

نشنید کس از زبان او نام شراب

از عشق چنان بماند در دام شراب

کز محبره فرمود کنون جام شراب

سنایی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

گفتم چو بد آمده ست فرجام شراب

در تو به گریزم نبرم نام شراب

چون با دل تنگم آشنا شد غم تو

زین پس من و یاد رویت و جام شراب

مجد همگر
 
 
sunny dark_mode