گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

چون دیده ببندم به خیال تو خوشم

چون بگشایم به خط و خال تو خوشم

القصه چه در خواب و چه در بیداری

دایم به تماشای جمال تو خوشم

جامی