گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۱

 

ای عارض گل پوش سمن پاش تو خوش

ای چشم پر از خمار جماش تو خوش

ای زلف سیه فروش فراش تو خوش

بر عاشق پر خروش پرخاش تو خوش

سنایی غزنوی