گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴

 

با ریش سفید میر رعناست هنوز

و اندر طلب دلبر زیباست هنوز

با ریش سفید و چشمهای سیهش

اندر سر او مایهٔ سوداست هنوز

شاه نعمت‌الله ولی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

دوران فلک نیست به ما راست هنوز

با ما در بند شور و غوغاست هنوز

بی جرم بریخت خون ما خسته دلان

وین طرفه که جرم از طرف ماست هنوز

جامی