گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

 

این نسخه کزو عهد کهن شد تازه

وافتاد به هر مقام ازو آوازه

جلدش باد از ادیم فیروزه چرخ

وز تافته رشته های خور شیرازه

جامی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

 

ذاتست و صفات بیحد و اندازه

از وصف تو عالمی پر از آوازه

هر ذره ز تو بوصف خاصی مخصوص

برحسن تو خاص گلرخان تازه

اسیری لاهیجی