گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۹۲

 

تا چند پی نفس دغاباز روم

تا کی ره عقل حیله پرداز روم

از ننگ وجود خود به تنگ آمده ام

یا رب کرمی تا به عدم باز روم

جامی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۵

 

بار خودی افکنم، سبکتاز روم

تا سایهٔ آن سرو سرافراز روم

سود از سفر خود نبود امّیدم

جز این که ره آمده را باز روم

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode