گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

محراب جهان جمال رخسارهٔ تست

سلطان فلک اسیر و بیچارهٔ تست

شور و شر و شرک و زهد و توحید و یقین

در گوشهٔ چشمهای خونخوارهٔ تست

سنایی غزنوی