گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۶۵

 

ماییم بدست دل گرفتار همه

تسبیه گسسته بسته زنّار همه

پوشیده خشتها و شکم پر باده

مانند قرابه پنبه دستار همه

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۵

 

ای ذکر تو مقصود ز گفتار همه

درد تو دوای دل بیمار همه

هر ذره هواخاه بود مهر تو را

گرم است ز سودای تو بازار همه

قدسی مشهدی