گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۴

 

آنرا که ز عشق دوست بیداد رسد

از رحمت و فضل اوش امداد رسد

کوتاهی عمر بین به وصلم دریاب

تا پیش از اجل مرا به فریاد رسد

مولانا
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

بر من ز فراق چند بیداد رسد؟

تا چند ستم بر دل ناشاد رسد؟

فریاد کنم چو نشنوی ناله زار

شاید که مرا ناله بفریاد رسد

امیر شاهی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

از تیغ خسان اگرچه بیداد رسد

صد زخم ستم بر دل ناشاد رسد

خاموش کنم که دانم آخر روزی

خاموشان را خدا به فریاد رسد

جامی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۴

 

تا کی ستمت بر دل نا شاد رسد

فریاد کنیم و از تو بیداد رسد

بر ناله و فریاد دلم پیک اجل

فریاد رس است گر بفریاد رسد

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » ساقینامهٔ رباعی » شمارهٔ ۵۳

 

ساقی ز زمانه چند بیداد رسد

تا چند ستم بر دل ناشاد رسد

فریاد چه سود چون بود بخت بخواب

بیداری دل مگر بفریاد رسد

اهلی شیرازی
 
 
sunny dark_mode