گنجور

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » فال قهوه

 

چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات

از عکس رُخش قهوه شود آب حیات

عکس رُخ او به قهوه دیدم گفتم

خورشید برون آمده است از ظلمات

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » ناله

 

چشمان تو با فتنه به جنگ آمده است

ابروی تو غارت فرنگ آمده است

هرگز به دل تو ناله تأثیر نکرد

اینجاست که تیر ما به سنگ آمده است

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » خون سیاوش

 

ابروی تو رفته رفته تا گوش آمد

گیسوی تو حلقه حلقه تا دوش آمد

از لعل لبت خون سیاوش چکید

زان خون سیاوش دلم جوش آمد

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » دود سیه

 

در آب پر غراب افتاده مگیر

یا تودهٔ مشک ناب افتاده مگیر

پیچیده به روی آب دود سیهی

آتش به میان آب افتاده مگیر

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » گهر

 

هر روز گرفت خانهٔ کعبه شرف

از مولد شیر حق، شهنشاه نجف

جز ذات محمّدی نیامد به وجود

یکتا گهری چو ذات حیدر ز صدف

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » ماکو

 

خیّاط پسری بود به دستش ماکو

گفتم که دلی که برده‌ای از ما کو

گفتا که دل تو در کف من خون شد

از او اثری اگر بخواهی ماکو

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » عاقبت به خیر

 

ترسا پسرا مسیح سیرم کردی

من شیخ بدم راهب دیرم کردی

از کعبه کشیدی سوی بتخانه مرا

صد شکر که عاقبت به خیرم کردی

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » سپیده دم

 

برداشت سپیده دم حجاب از طرفی

بگرفت نگار من نقاب از طرفی

گر نیست قیامت از چه رو گشته عیان

ماه از طرفی و آفتاب از طرفی

شاطر عباس صبوحی
 

شاطر عباس صبوحی » دوبیتی‌ها » چشم تر

 

ای دلبر عیسی‌نفس ترسایی

خواهم به برم شبی تو بی‌ترس آیی

گه پاک کنی به آستین چشم ترم

گه بر لب خشک من لب تر سایی

شاطر عباس صبوحی
 
 
sunny dark_mode