گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۹ - در مدح ابوسعید بابو

 

ای طبع تو فصل بهار خرم

ای جود تو اصل نوای عالم

ای روی بزرگان آل بابو

ای پشت ضعیفان نسل آدم

در مدح تو عاجز بنان و خامه

[...]

ابوالفرج رونی