گنجور

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح ملک اتسز

 

ای علم تو دین را نظام داده

حلم تو زمین را قوام داده

اسباب معالی و محمدت را

طبع و دل تو نظام داده

نصرت بر تو مقام جسته

[...]

رشیدالدین وطواط