گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۱

 

شاهی، که به روز رزم از رادی

زرین نهد او به تیر در پیکان

تا کشتهٔ او ازان کفن سازد

تا خستهٔ او ازان کند درمان

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۱

 

آن چیست بر آن طبق همی تابد؟

چون ملحم زیر شعر عنابی

ساقش به مثل چو ساعد حورا

پایش به مثل چو پای مرغابی

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۹

 

عاجز شود از اشک و غریو من

هر ابر بهارگاه بابختو

رودکی سمرقندی