گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۲۰

 

خرم تن آنکه نام نیکش

ماند پس مرگ جاودانی

اینست جزای سنت نیک

ور عادت بد نهی تو دانی

سعدی شیرازی