گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

 

لاف از سخن چو در توان زد

آن خشت بود که پر توان زد

نظامی گنجوی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۶

 

درسخنم کزو زنم لاف

لاف از سخن چو در توان زد

بر فرق حسود قالبی گوی

آن خشت بود که پرتوان زد

کمال خجندی
 

نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۴

 

در مدحت بخیه سقرلاط

(لاف از سخنی چو در توان زد

لیکن بنمد چو وصله دوزی

(آن خشت بود که پر توان زد)

نظام قاری