گنجور

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱ - بنام خداوند بخشایشگر مهربان

 

مقصود ز عالم آدم آمد

مقصود ز آدم آندم آمد

سلطان ولد
 
 
sunny dark_mode