گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۰

 

دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید

مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟

نیش نهنگ دارد، دل را همی خساید

ندهم، که ناگوارد، کایدون نه خردخاید

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۹

 

خوبان همه سپاهند، اوشان خدایگانست

مر نیک بختیم را بر روی او نشانست

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۱

 

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار

کشت و درودم اینست، خرمن همین و شد کار

رودکی سمرقندی