گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف)» و حروف قافیهٔ «انی»

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۲

 

بر مرکبی به تندی شیطانی

گشتم بگرد دهر فراوانی

اندیشه بود اسپ من و، عقلم

او را سوار همچو سلیمانی

گوئی درشت و تیره همی بینم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی
 

ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۶۶ - دل شکسته

 

بدرود گفت فر جوانی

سستی گرفت چیره‌زبانی

شد نرم همچو شاخهٔ سوسن

آن کلک همچو تیغ یمانی

نزدیک سیر و کندو کسل شد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار