گنجور

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۴۶

 

فروز باسلیق مرا ترسا

بگشود بامداد به نِشکَرده

کسایی