گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۲۶ - اشتاد روز

 

اشتاد روز و تازه ز گل بوستان

ای دوست می ستان ز کف دوستان

در بوستان نشین و می لعل نوش

زیرا که سبز گشت همه بوستان

بر کام کامگاریم امروز ما

[...]

مسعود سعد سلمان
 
 
sunny dark_mode