گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۴

 

با نامرادی از همه کس زخم می‌خوریم

این وای اگر سپهر رود بر مراد ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۵

 

دَر رَزم‌گَه، برهنه چو شمشیر، می‌رَویم

دَر دستِ دشمن است، سلاحِ نَبَردِ ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۶

 

تا دور ازان لب شکرین همچو نی شدیم

ترجیع بند ناله بود، بند بند ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۴

 

هرچند، از بَلای خدا می‌رَمَند، خَلق

دل را به آن بَلای خدا داده‌ایم، ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۵

 

هستی زِ ما مَجوی، که در اوّلین نَفَس

این گَرد را، به بادِ فنا داده‌ایم، ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۶

 

چون، بَر زبان، حدیثِ خداتَرسی آوَریم؟

تَرکِ قَدَح، زِ بیمِ عَسَس کرده‌ایم، ما!

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۷

 

بار گران، سبک به امید فکندن است

عمری است بر امید عدم زنده‌ایم ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۸

 

روشن شود چراغِ دلِ ما، زِ یک‌دِگَر

چون رشته‌های شمع، به‌هم زِنده‌ایم، ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۶

 

صحبت غنیمت است به هم چون رسیده‌ایم

تا کی دگر به هم رسد این تخته‌پاره‌ها

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۶

 

شاه و گدا، به دیده‌ی دریادِلان، یکی است

پوشیده است، پَست و بلندِ زمین، در آب

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۷

 

از چشم نیم‌مست تو با یک جهان شراب

ما صلح می‌کنیم به یک سرمه دان شراب !

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۸

 

من در حجاب عشقم و او در نقاب شرم

ای وای اگر قدم ننهد در میان شراب

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۱۵

 

معیارِ دوستانِ دَغَل، روزِ حاجت است

قرضی، به‌رَسمِ تجربه، از دوستان طلب

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۰

 

صد عُقده، زهدِ خُشک، به کارم فِکَنده بود

ذکرش به‌خیر باد، که تسبیحِ من، گُسیخت!

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۹

 

در دست دیگران بود آزاد کردنم

در چارسوی دهر، دلم طفل مکتب است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۰

 

چَشم، از برای روی عزیزان، بُوَد به کار

یعقوب را به دیدهٔ بینا چه حاجت است ؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۳

 

دخل جهان سفله نگردد به خرج کم

چندان که می‌برند به خاک، آرزو به جاست

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۱

 

اظهارِ عشق را، به زبان، احتیاج نیست

چَندان که شد نِگَه به نِگَه آشنا، بس است!

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۲

 

استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام

امشب کدام سوخته مهمان آتش است ؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۹

 

از بس کتاب در گرو باده کرده‌ایم

امروز خشت میکده‌ها از کتاب ماست !

صائب تبریزی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۸۱
sunny dark_mode