گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۳۰ - تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

 

تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

با من میا که مسلک شبیرم آرزوست

از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

باز این نگر که شعلهٔ در گیرم آرزوست

گفتند لب ببند و ز اسرار ما مگو

[...]

اقبال لاهوری