گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۳۶ - ایضاً له

 

ای صاحبی که گر بمثل رای باشدت

بر بام قدر خود زفلک نردبان کنی

هردم گشاد نامۀ صبح از برقبا

گردون برآورد که تو بر وی نشان کنی

می نازد از تو جان بزرگیّ و بر حقست

[...]

کمال‌الدین اسماعیل