گنجور

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۷ - در مرثیت امام زاده گفته

 

میر امام زاده که چون او نیافرید

تا از عدم خدای همی بنده آورد

از شوم قتل آن تن بی سر بدیع نیست

گر جویبار سرو سرافکنده آورد

دل مرده ای بود که ننالد ز درد اوی

[...]

قوامی رازی
 
 
sunny dark_mode