گنجور

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۸۶ - نیز در مدح ملک اتسز

 

ای صیت دولت تو بعلم علم شده

بدخواه دولت تو ندیدم ندم شده

تو شاه شرق و غربی وز آثار عدل تو

اطراف شرق و غرب چو صحن حرم شده

طبع مبارک تو و دست جواد تو

[...]

رشیدالدین وطواط