گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۶۹ - مطایبه

 

بهر بهار بازو وکون وکفل نماند

کزسیل‌ «‌استرپ تومیسین» ‌دشت و تل نماند

گیرم که خواستند رهی را عمل کنند

باقی تنی بجا ز برای عمل نماند

باید خرید هرکرمی بیست سی فرانک

[...]

ملک‌الشعرا بهار